List/Grid

Tag Archives: cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Nghị định của Chính phủ số 95/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 95/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.