List/Grid

Tag Archives: cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu Hàng Hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu Hàng Hải

Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/06/2009

Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/06/2009

Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/06/2009 do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu Hàng Hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động  hoa tiêu Hàng Hải.