List/Grid

Tag Archives: cấp chứng chỉ an toàn

Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011

Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011

Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ Giao thông Vận tải.