List/Grid

Tag Archives: cấp bậc quân hàm cao nhất tương ứng của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Nghị định của Chính phủ số 44/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2005 quy định nhóm chức vụ chuẩn và cấp bậc quân hàm cao nhất tương ứng của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.