List/Grid

Tag Archives: cấm phổ biến phim

Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/07/2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/07/2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/07/2008 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban hành quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.