List/Grid

Tag Archives: cải thiện đời sống

Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN ngày 20/03/1996

Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN ngày 20/03/1996

Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/3/1996 quy định về hợp tác xã