List/Grid

Tag Archives: cước kết nối giữa mạng viễn thông

Thông tư 01/2010/TT-BTTTT ngày 07/01/2010

Thông tư 01/2010/TT-BTTTT ngày 07/01/2010

Thông tư 01/2010/TT-BTTTT ngày 07/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế.