List/Grid

Tag Archives: cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc hội -14/06/2005

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc hội -14/06/2005

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14/06/2005 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.