List/Grid

Tag Archives: cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành qui định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học.

Quyết định 54/2008/QĐ-BGDĐT của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/09/2008

Quyết định 54/2008/QĐ-BGDĐT của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/09/2008

Quyết định số 54/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2009 của bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định vế chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học