List/Grid

Tag Archives: cơ sở bảo trợ xã hội.

Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2009

Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2009

Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2009 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

Nghị  định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008

Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008

Nghị  định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể Cơ sở bảo trợ Xã hội. Nghị định này quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng từ 10 đối tượng trở lên.

Nghị định của Chính phủ số 25/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 25/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 25/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2001 ban hành quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.