List/Grid

Tag Archives: cơ quan xét xử

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân 1992

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân 1992

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 6 tháng 10 năm 1992 quy định về Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự và các Toà án khác do Luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.