List/Grid

Tag Archives: cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày13/01/2010

Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày13/01/2010

Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày13/01/2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010

Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010

Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Nghị định số 63/2009/NĐ-CP ngày 29/07/2009

Nghị định số 63/2009/NĐ-CP ngày 29/07/2009

Nghị định số 63/2009/NĐ-CP ngày 29/07/2009 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành bãi bỏ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ.

Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11-05-2004

Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11-05-2004

Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11-05-2004 của Chính phủ quy định Công tác Quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Địa phương

Nghị định của Chính phủ số 50/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 50/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 50/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2001 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật mặt trận tổ quốc việt nam.