List/Grid

Tag Archives: cơ quan tài chính

Luật Ngân sách Nhà nước được QH/09 thông qua ngày 20/03/1996

Luật Ngân sách Nhà nước được QH/09 thông qua ngày 20/03/1996

 Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/03/1996 quy định về lập, chấp hành, quyết toán kiểm tra ngân sách Nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước.