List/Grid

Tag Archives: cơ quan ngang bộ

Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/06/2011 của Chính Phủ

Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/06/2011 của Chính Phủ

Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/06/2011 của Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung điều 3 nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ công thương.

Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010

Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010

Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11-05-2004

Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11-05-2004

Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11-05-2004 của Chính phủ quy định Công tác Quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Địa phương

Nghị định số 178/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007

Nghị định số 178/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007

Nghị định số 178/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ.

Nghị định của Chính phủ số 50/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 50/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 50/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2001 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật mặt trận tổ quốc việt nam.