List/Grid

Tag Archives: cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài;Thông tư 236/2009/TT-BTC;phí và lệ phí lãnh sự ;cơ quan đại diện ngoại giao

Thông tư 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009

Thông tư 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009

Thông tư 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.