List/Grid

Tag Archives: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Nghị định của Chính phủ số 14/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 14/2008/NĐ-CP

Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh.