List/Grid

Tag Archives: cơ chế tự chủ

Nghị định của Chính phủ số 115/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 115/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.