List/Grid

Tag Archives: cơ chế quản lý tài chính

Thông tư liên tịch 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/03/2010

Thông tư liên tịch 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/03/2010

Thông tư liên tịch 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ tài chính. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTG ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ tài chính giai đoạn 2009 – 2013

Quyết định 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/07/2008

Quyết định 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/07/2008

Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 18/07/2008 về việc cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2009 – 2013.