List/Grid

Tag Archives: cơ chế một cửa thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 3654/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23/8/2008

Quyết định số 3654/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23/8/2008

Quyết định số 3654/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2008 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X  về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn thành phố.