List/Grid

Tag Archives: cơ cấu thành viên

Nghị định số 82/2008/NĐ-CP ngày 30/07/2008

Nghị định số 82/2008/NĐ-CP ngày 30/07/2008

Ngày 30 tháng 07 năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ quy định Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.