List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ

Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21/09/2009

Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21/09/2009

Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21/09/2009 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên cuả cơ sở bảo trợ xã hội công lập.