List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức và biên chếcủa Trung tâm Khuyến công

Thông tư liên tịch số 16/2011/TTLT-BCT-BNV ngày 05/04/2011

Thông tư liên tịch số 16/2011/TTLT-BCT-BNV ngày 05/04/2011

Thông tư liên tịch số 16/2011/TTLT-BCT-BNV ngày 05/04/2011 của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.