List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ

Nghị định của Chính phủ số 33/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 33/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ.