List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Trung tâm khí tượng thủy văn.

Quyết định số 128/2008/QĐ-TTg ngày 17/09/2008

Quyết định số 128/2008/QĐ-TTg ngày 17/09/2008

Quyết định số 128/2008/QĐ-TTg ngày 17/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường.