List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Thông Tấn xã Việt Nam

Nghị định của Chính Phủ số 82/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 82/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 82/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông Tấn xã Việt Nam

Nghị định của Chính phủ số 24/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 24/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 24/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thông tấn xã Việt Nam.