List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân ban hành ngày 21/07/2008

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân ban hành ngày 21/07/2008

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân ban hành ngày 21/07/2008 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.