List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Hội đồng phát triển

Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 24/02/2009

Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 24/02/2009

Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng phát triển bền vững quốc gia.