List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam

Nghị định của Chính phủ số 18/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam.

Nghị định của Chính Phủ số 96/2003/NĐ-CP ngày 20/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 96/2003/NĐ-CP ngày 20/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 96/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam