List/Grid

Tag Archives: cơ cấu Tổ chức của Bộ thủy sản

Nghị định của Chính Phủ số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Bộ thủy sản