List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Nghị định của Chính Phủ số 21/2003/NĐ-CP ngày 10/03/2003

Nghị định của Chính Phủ số 21/2003/NĐ-CP ngày 10/03/2003

Nghị định của Chính Phủ số 21/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao