List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Bộ nội vụ.

Nghị định của Chính Phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Bộ Nội Vụ

Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nội vụ. Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; cơ yếu; văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.