List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp

Nghị định của Chính Phủ số 55/2003/NĐ-CP ngày 28/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 55/2003/NĐ-CP ngày 28/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp