List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Ủy Ban Thể dục Thể thao

Nghị định của Chính Phủ số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/03/2003

Nghị định của Chính Phủ số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/03/2003

Nghị định của Chính Phủ số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy Ban Thể dục Thể thao