List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Thông tư số 03/2010/TT-UBDT ngày 15/01/2010

Thông tư số 03/2010/TT-UBDT ngày 15/01/2010

Thông tư sô 03/2010/TT-UBDT ngày 15/01/2010 do Ủy ban Dân tộc ban hành quy định Trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc

Nghị định của Chính Phủ số 51/2003/NĐ-CP ngày 16/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 51/2003/NĐ-CP ngày 16/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 51/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008

Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008

Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban dân tộc. Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.