List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Nghị định của Chính Phủ số 90/2003/NĐ-CP ngày 12/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 90/2003/NĐ-CP ngày 12/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 90/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật