List/Grid

Tag Archives: buôn bán trái phép các chất ma túy

Quyết định 96/2008/QĐ-TTg ngày 11/07/2008

Quyết định 96/2008/QĐ-TTg ngày 11/07/2008

Quyết định 96/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 11/07/2008 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác.