List/Grid

Tag Archives: binhn sỹ dự bị

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự số 35 – L/CTN của QH ngày 22/06/1994

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự số 35 – L/CTN của QH ngày 22/06/1994

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/06/1994 quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30/12/ 1981 và sửa đổi, bổ sung ngày 21/12/1990