List/Grid

Tag Archives: biên soạn tài liệu đào tạo

Quyết định số 17/2008/QĐ-BCT ngày 07/07/2008

Quyết định số 17/2008/QĐ-BCT ngày 07/07/2008

Quyết định số 17/2008/QĐ-BCT ngày 07/07/2008 của Bộ Tài Chính ban hành quy định về việc biên soạn tài liệu đào tạo thực hiện bằng kinh phí khuyến công.