List/Grid

Tag Archives: biên giới

Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 02/06/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 02/06/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 02/06/2009 do Bộ Công Thương ban hành quy định hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.