List/Grid

Tag Archives: biên giới Việt Nam – Lào

Quyết định số  864/2008/QĐ-TTg ngày 09/07/2008

Quyết định số 864/2008/QĐ-TTg ngày 09/07/2008

Quyết định số 864/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 07 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt Nam – Lào đến năm 2020 (đoạn từ Điện Biên đến Kon Tum)