List/Grid

Tag Archives: biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2009 – 2013.

Quyết định 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/07/2008

Quyết định 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/07/2008

Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 18/07/2008 về việc cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2009 – 2013.