List/Grid

Tag Archives: bí mật Nhà nước

Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước.

Quyết định số 1534/2008/QĐ – BCA(A11) ngày 18/09/2008

Quyết định số 1534/2008/QĐ – BCA(A11) ngày 18/09/2008

Quyết định số 1534/2008/QĐ – BCA(A11) ngày 18/09/2008  của Bộ Công an quy định  danh mục bí mật Nhà nước Độ mật của ngành Công thương.

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBNĐ do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBNĐ do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBNĐ do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.