List/Grid

Tag Archives: biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

Nghị định của Chính phủ số 38/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 38/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.