List/Grid

Tag Archives: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;Thông tư 152/2009/TT-BTC ngày 27/07/2009 ;chi tiết mã số và điều chỉnh mức thuế suất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong biểu thuế xuất khẩu

Thông tư 152/2009/TT-BTC ngày 27/07/2009

Thông tư 152/2009/TT-BTC ngày 27/07/2009

Thông tư 152/2009/TT-BTC ngày 27/07/2009 về việc chi tiết mã số và điều chỉnh mức thuế suất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.