List/Grid

Tag Archives: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư số 73/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 73/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 73/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 68/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

Thông tư số 68/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

Thông tư số 68/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 67/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

Thông tư số 67/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

Thông tư số 67/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009 của Bộ Tài chính quy định về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 74.11 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 52/2009/TT-BTC ngày 17/03/2009

Thông tư số 52/2009/TT-BTC ngày 17/03/2009

Thông tư số 52/2009/TT-BTC ngày 17/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 51/2009/TT-BTC ngày 17/03/2009

Thông tư số 51/2009/TT-BTC ngày 17/03/2009

Thông tư số 51/2009/TT-BTC ngày 17/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 31/01/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 31/01/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 31/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức Thuế suất Thuế Giá trị Gia tăng theo danh mục hàng hoá của Biểu Thuế Nhập khẩu Ưu đãi

Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện mức Thuế suất Thuế Nhập khẩu Ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu Thuế Nhập khẩu Ưu đãi

Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008

Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008

Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch… Read more »

Quyết định số 88/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008

Quyết định số 88/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008

Quyết định số 88/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008 của Bộ tài chính quy định về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC ngày 01/09/2008

Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC ngày 01/09/2008

Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 01/09/2008 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi