List/Grid

Tag Archives: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;Thông tư 216/2009/TT-BTC ;biểu thuế xuất khẩu

Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009

Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009

Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 quy định mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.