List/Grid

Tag Archives: báo cáo

Thông tư số 06/2009/TT-BCT ngày 20/03/2009

Thông tư số 06/2009/TT-BCT ngày 20/03/2009

Thông tư số 06/2009/TT-BCT ngày 20/03/2009 của Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ.

Thông tư số  07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009

Thông tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009

Thông tư số  07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009 của Bộ tài chính. Hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

Luật Tổ Chức Hội Đồng nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân 1983/06/30

Luật Tổ Chức Hội Đồng nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân 1983/06/30

Luật Tổ Chức Hội Đồng nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983.