List/Grid

Tag Archives: báo cáo về công tác dân tộc

Thông tư số 02/2010/TT-UBDT ngày 13/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-UBDT ngày 13/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-UBDT ngày 13/01/2010 do Ủy ban Dân tộc ban hành quy định và hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc