List/Grid

Tag Archives: báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.

Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18/8/2008

Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18/8/2008

Nghị định số 91/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2008 về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận,kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước.