List/Grid

Tag Archives: bán thành phẩm nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loạitrong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp;Thông tư 205/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009;thiết bị

Thông tư 205/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009

Thông tư 205/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009

Thông tư 205/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009 hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.